شماره:
مانیا رسته (شجره نامه)
گروه: مادیان های جوان خالص ایرانی
زیرگروه: کلاس 2کره مادیان های 2ساله
رنگ: کهر
پدر: شهداد میر یزد پدربزرگ: الشجاع مادربزرگ: ملوس
مادر: غزنین بیک پدربزرگ: یل پهلوان مادربزرگ: یاقوت لرستان
تولید کننده: مهدی راسته
مالک:
داوران
A : رتنا شیبلر
B : کونراد دیتایلور
C : توماس اشتولر

هیچ موردی یافت نشد

Copyright © sheyheh 2020
Install Shyehe App