تبارنامه اسب ایران

STUD BOOK OF IRAN

WWW.SHEYHE.COM

نام اسب مانیا رسته تولید کننده مهدی راسته
پدر شهداد میر یزد - پدربزرگ: الشجاع - مادربزرگ: ملوس مادر غزنین بیک - پدربزرگ: یل پهلوان - مادربزرگ: یاقوت لرستان
کاربری مادیان تولیدی کشور Iran
جنسیت مادیان استان -
تاریخ تولد 1390-10-11 مالک
تاریخ ورود وارد کننده
تیره خرسان نژاد عرب
شماره میکروچیپ 985170001060602 شماره یولین 364001006015812
باشگاه - وضعیت در حال بررسی
مانیا رستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 شهداد میر یزدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1384 الشجاعرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 سلیم رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344
آرزو رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339
همگینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 انسیاتور رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350
اندوه رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344
قدم خیررنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1363 خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 سلیم رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344
آب بید رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 اقبال رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326
لیلا رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331
ملوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 کارون رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320
عروس رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322
اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 کارون رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320
جلفه سیاه س. اکبر عسکری رنگ: کرنگ - تاریخ تولد:
خورشیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 اسفندیاررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 سپید رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335
باستان رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1341
عطیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 آپولو رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1347
اطلسی رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345
غزنین بیکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 یل پهلوانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1371 حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 اقبال 1 رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333
سلیمه حمدانیه رنگ: - تاریخ تولد:
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 اقبال رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326
لیلا رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331
حریررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 اقبال 1 رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333
سلیمه حمدانیه رنگ: - تاریخ تولد:
اطلسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1346 آرام رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336
رنگ: - تاریخ تولد:
یاقوت لرستانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 کحیلان کروش تپ تپیرنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 فلفل رنگ: کهر - تاریخ تولد:
خوشگل هتلیه رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: خرسان ملاثانی آذری رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی کهر عبدال بختیار رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App