فدراسیون سوارکاری اعلام کرد برگه کشش های سیلمی تمامی نژادها به صورت زیر تغییر یافت.

1-بخش مربوط به مالک سیلمی و مادیان:مالک سیلمی می بایست اطلاعات مربوط به سیلمی و مادیان .تاریخ و نحوه کشش را در این قسمت تکمیل تایید و امضا نماید.

2-بخش مربوط به مالک مادیان و اعلام تولید کره:در این بخش تاریخ تولد/محل تولدو وضعیت کره متولد شده توسط مالک مادیان به عنوان تولیدکننده در زمان تولد کره ثبت می گردد.

*در این قسمت مالک باید 3نام برای کره به عنوان پیشنهاد اعلام نماید و نتیجه کشش های سال قبل مادیان را تکمیل ..تايید و امضا نماید.و در صورت فروش کره مالک جدید هم باید قسمت دوم را تکمیل نماید.

**تمامی برگه کشش ها به صورت تایپ شده و در دو نسخه به مالک سیلمی تحویل داده میشود و دارای اعتبار میباشد.

By رضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.