شرایط استفاده از خدمات

Terms of Service

قوانین و مقررات

 

اینجانب  بدینوسیله موافقت خود را برای اعلام‌ عمومی  اطلاعات  اسبهای تولید شده ، تحت مالکیت اینجانب اعم از داخلی و وارداتی ، ازجمله شجره ، تولیدات و مقامات کسب شده توسط اسب و سوار و سایر آنچه مربوط به مسابقات میباشد توسط سایت شیهه را اعلام میدارم.

روشن است که مدیریت سایت شیهه با نظر و به صرف درخواست اینجانب اطلاعات را حذف یا ویرایش خواهد کرد.

همچنین مدیریت سایت حق وارد کردن اطلاعات جدید اسبها را از قبیل انتقال مالکیت یا کسب مقام جدید یا تولد کره و ... را خواهند داشت.

Install Shyehe App