تبارنامه اسب ایران

STUD BOOK OF IRAN

WWW.SHEYHE.COM

نام اسب اسپروس تمین تولید کننده
پدر پرینس ابن شیخ - پدربزرگ: شیخ ال بادی - مادربزرگ: آر دی ام مار حالا مادر چافا ال بورکا - پدربزرگ: آنساتا ال شریف - مادربزرگ: وافیزا
کاربری مادیان تولیدی کشور -
جنسیت مادیان استان -
تاریخ تولد 1365-10-11 مالک
تاریخ ورود وارد کننده
تیره - نژاد عرب
شماره میکروچیپ 2541524152 شماره یولین 2541524152
باشگاه - وضعیت در حال بررسی
اسپروس تمینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 پرینس ابن شیخرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 شیخ ال بادیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1347 مورافیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1334 نظیررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 منصور رنگ: - تاریخ تولد: 1299
بینت سمیها رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1303
مبروکارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1329 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
بنت مایسا ال ساغیرارنگ: کهرتاریخ تولد: 1336 نظیررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 منصور رنگ: - تاریخ تولد: 1299
بینت سمیها رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1303
مایسارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1326 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
آر دی ام مار حالارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
چافا ال بورکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 آنساتا ال شریفرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
وافیزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1348 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App