تبارنامه اسب ایران

STUD BOOK OF IRAN

WWW.SHEYHE.COM

نام اسب ارس تولید کننده مری قره گوزلو
پدر کارون - پدربزرگ: ودنان هردان دی بی - مادربزرگ: دی جلفی حاجی حسون مادر عروس - پدربزرگ: خرسان گپ - مادربزرگ: کبوتر
کاربری سیلمی کشور Iran
جنسیت نریان استان -
تاریخ تولد 1332-10-11 مالک
تاریخ ورود وارد کننده
تیره عبیان نژاد عرب
شماره میکروچیپ 152873 شماره یولین IR010002
باشگاه - وضعیت در حال بررسی
ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App