تبارنامه اسب ایران

STUD BOOK OF IRAN

WWW.SHEYHE.COM

نام اسب حداد تولید کننده اصیل خوزستان استاد
پدر سلیم - پدربزرگ: اقبال 1 - مادربزرگ: سلیمه حمدانیه مادر آرزو - پدربزرگ: اقبال - مادربزرگ: لیلا
کاربری سیلمی کشور Iran
جنسیت نریان استان -
تاریخ تولد 1356-10-11 مالک
تاریخ ورود وارد کننده
تیره حمدانی نژاد عرب
شماره میکروچیپ 01-106-78R شماره یولین IR010104
باشگاه - وضعیت در حال بررسی
حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
طاووس امرنگ: کهرتاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 سگلاوی دجادران چسترنگ: کرنگتاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
سگلاویه دجادرانی 1رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 کحیلان ام کی کلانتررنگ: کهرتاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 سگلاوی دجادران چسترنگ: کرنگتاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
سگلاویه دجادرانی 1رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App