تبارنامه اسب ایران

STUD BOOK OF IRAN

WWW.SHEYHE.COM

نام اسب خیام تولید کننده اصیل خوزستان استاد
پدر انسیاتور - پدربزرگ: ابلیس - مادربزرگ: آب بید مادر آسمان - پدربزرگ: اژدر - مادربزرگ: آرزو
کاربری سیلمی کشور Iran
جنسیت نریان استان -
تاریخ تولد 1357-10-11 مالک
تاریخ ورود وارد کننده
تیره حمدانی نژاد عرب
شماره میکروچیپ 01-112-79L شماره یولین IR010128
باشگاه - وضعیت در حال بررسی
خیامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 ودنان هردان دی بی رنگ: قره کهر - تاریخ تولد:
دی جلفی حاجی حسون رنگ: - تاریخ تولد:
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 خرسان گپ رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314
کبوتر رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312
خانومرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1334 یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 کارون رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320
کبوتر رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312
سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 کارون رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320
خرسانی بور رنگ: - تاریخ تولد:
آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 کو. ام.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
آسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 ودنان هردان دی بی رنگ: قره کهر - تاریخ تولد:
دی جلفی حاجی حسون رنگ: - تاریخ تولد:
کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 ودنان هردان دی بی رنگ: قره کهر - تاریخ تولد:
دی جلفی حاجی حسون رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی بوررنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 کحیلان ام کی کلانتررنگ: کهرتاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 سگلاوی دجادران چست رنگ: کرنگ - تاریخ تولد:
سگلاویه دجادرانی 1 رنگ: - تاریخ تولد:
حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App