تبارنامه اسب ایران

STUD BOOK OF IRAN

WWW.SHEYHE.COM

نام اسب سیتادل تولید کننده فران رامچر ار روبرت بوگز
پدر پادرونز پیسایچه - پدربزرگ: پادرون - مادربزرگ: کیلیکا مادر بینت بی شاه - پدربزرگ: بی شاه - مادربزرگ: ماسکز آنجل ایز
کاربری سیلمی کشور Belgium
جنسیت نریان استان -
تاریخ تولد 1377-01-12 مالک
تاریخ ورود 1396-03-23 وارد کننده مصطفی جعفری
تیره صگلاوی نژاد عرب
شماره میکروچیپ 39399536993335635695 شماره یولین 84002600000269
باشگاه - وضعیت در حال بررسی
سیتادلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 پاترونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 اسوانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 نظیر رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312
یسرا رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1321
پادروگارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1329 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
اودیسارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 تامرلانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1345 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کیلیفارنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
بینت بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 بای ال بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1347 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
استار اف اوفیررنگ: کهرتاریخ تولد: 1348 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
ماسکز آنجل ایزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 سیر ماسکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
الاو لتررنگ: کهرتاریخ تولد: 1356 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App