سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

Pablo Sina

پابلو سینا

شجره نامه سیلمی پابلو سینا
پابلو سینارنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1396 (بی وی پرینسیپساس) میراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 انازا ال فرید رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366
کاجورا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357
لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 فیم وی اف رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360
کاتاهزا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359
آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 بی شاه رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354
بی ای پرسیوسمموری رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363
انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 ایوکالیپتوس رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352
بلبووری باسکانا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355
پرنسیپسا بنت ال سیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 ال سیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 اللهبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 لحیب رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1374
د ویژن اچ جی رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1372
اسوانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 کوبینک رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365
بلیسا رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1370
پلاتینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 پادیشاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 دراگ رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363
پورگا رنگ: کهر - تاریخ تولد:
کالینکا 12رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 کوبینک رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365
نیدا رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353
یوریما کی.ای.رنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 کیو آر مارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 انازا ال فرید رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366
کاجورا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357
لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 فیم وی اف رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360
کاتاهزا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359
سویت دیریمزرنگ: کرنگتاریخ تولد: مجیک دریم کهررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 علی جمال رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360
د دریم اسپینر رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1362
کوریم دی ای منترنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 راوهیدز آمندا رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349
باسک رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334
ایموشارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 مونوگرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1363 نگاترازرنگ: کهرتاریخ تولد: 1349 نگوتکا رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345
باسک رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334
مونوگرامارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1341 کنیپل رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1332
مونوپولیا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334
امیگریشارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 پالاسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 اسوان رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336
پانل رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338
امیسجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1352 کریسین رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1339
اسپادا رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346
Install Shyehe App