سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

Tirajeh

تیراژه

شجره نامه مادیان تیراژه
تیراژهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1398 (بی وی پرینسیپساس) میراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 انازا ال فرید رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366
کاجورا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357
لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 فیم وی اف رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360
کاتاهزا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359
آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 بی شاه رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354
بی ای پرسیوسمموری رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363
انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 ایوکالیپتوس رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352
بلبووری باسکانا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355
پرنسیپسا بنت ال سیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 ال سیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 اللهبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 لحیب رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1374
د ویژن اچ جی رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1372
اسوانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 کوبینک رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365
بلیسا رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1370
پلاتینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 پادیشاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 دراگ رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363
پورگا رنگ: کهر - تاریخ تولد:
کالینکا 12رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 کوبینک رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365
نیدا رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353
پریما نوستالژیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 کیو آر مارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 انازا ال فرید رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366
کاجورا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357
لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 فیم وی اف رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360
کاتاهزا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359
سویت دیریمزرنگ: کرنگتاریخ تولد: مجیک دریم کهررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 علی جمال رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360
د دریم اسپینر رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1362
کوریم دی ای منترنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 راوهیدز آمندا رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349
رنگ: - تاریخ تولد:
پولونیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1380 رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد: