تبارنامه اسب ایران

STUD BOOK OF IRAN

WWW.SHEYHE.COM

نام اسب دیو تولید کننده اصیل خوزستان استاد
پدر سلجوق - پدربزرگ: ارس - مادربزرگ: اختر مادر جزابل - پدربزرگ: ارس - مادربزرگ: اطلس
کاربری سیلمی کشور Iran
جنسیت نریان استان -
تاریخ تولد 1358-10-11 مالک
تاریخ ورود وارد کننده
تیره خرسان نژاد عرب
شماره میکروچیپ 01-125-80R شماره یولین IR010139
باشگاه - وضعیت در حال بررسی
دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
اختررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 خرسان میر مستوفیرنگ: تاریخ تولد: فیل رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی میر مستوفی امیر نظام رنگ: - تاریخ تولد:
حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 شاهینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1325 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی بوررنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 رنگ: - تاریخ تولد:
کارون رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320
اطلسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1346 اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 کبوتر رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312
کارون رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320
سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 کارون رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320
خرسانی بور رنگ: - تاریخ تولد:
آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 کحیلان سردار اشجعرنگ: کهرتاریخ تولد: 1328 خرسان گردل رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1320
کحیلیه سردار اشجه رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی گری سید.ا عسکریرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1316 شارک گک رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی حاجی شهاب رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309
Install Shyehe App