تبارنامه اسب ایران

STUD BOOK OF IRAN

WWW.SHEYHE.COM

نام اسب منیره هلاکو تولید کننده ملا عزیز هلاکو پور
پدر فارس - پدربزرگ: کحیلان ش حنش مجدمی - مادربزرگ: نجیبه کحیله مادر سمیره هلاکو - پدربزرگ: خیام - مادربزرگ: کحیله کهر خلف زائر
کاربری مادیان تولیدی کشور Iran
جنسیت مادیان استان -
تاریخ تولد 1369-10-11 مالک
تاریخ ورود وارد کننده
تیره کحیلان نژاد عرب
شماره میکروچیپ 00-134-70KH شماره یولین IR020617
باشگاه - وضعیت در حال بررسی
منیره هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: هتلی بای (کهر)رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
زم زم هتلیهرنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
برقراقهرنگ: تاریخ تولد: خرسان یک چشمرنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کحیله کهررنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 خرسان میر مستوفیرنگ: تاریخ تولد: فیل رنگ: - تاریخ تولد:
خرسانی میر مستوفی امیر نظام رنگ: - تاریخ تولد:
حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کحیلی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
سمیره هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 خیامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 ارس رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332
خانوم رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334
آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 کو. ام.خان کلانتر رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313
خرسانی حاجی شهاب رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309
آسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 یتیم رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320
سیحون خرسانی رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 لیلا رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331
رنگ: - تاریخ تولد:
کحیله کهر خلف زائررنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App