سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

DJ Amir Sadoun

دی جی امیر سعدون

شجره نامه سیلمی دی جی امیر سعدون
دی جی امیر سعدونرنگ: کهرتاریخ تولد: 1388 سیتادلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 پاترونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 اسوان رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336
پادروگا رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1329
اودیسارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 تامرلانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1345 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
کیلیفارنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
بینت بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 بای ال بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1347 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
استار اف اوفیررنگ: کهرتاریخ تولد: 1348 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
ماسکز آنجل ایزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 سیر ماسکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
الاو لتررنگ: کهرتاریخ تولد: 1356 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
ال ام سادونگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1371 ای ال پرفکتورنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 والی هرموسورنگ: کهرتاریخ تولد: 1356 پروکیونرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
بتلگیوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
اگزمپلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 باریچ د واشورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1343 زوریچ رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1334
آلدباران 2 رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1335
ماکورارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 رنگ: - تاریخ تولد:
مورافیک رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1334
اسپروس تمینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 پرینس ابن شیخرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 شیخ ال بادیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1347 بنت مایسا ال ساغیرا رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1336
مورافیک رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1334
آر دی ام مار حالارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
چافا ال بورکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 آنساتا ال شریفرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
وافیزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1348 رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App