سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

Pegah Fereidoun

پگاه فریدون

شجره نامه مادیان پگاه فریدون
پگاه فریدونرنگ: تاریخ تولد: 1397 غوغا رامهرمزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 براقرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 زحلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 جاسمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 اژدر رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335
بیگم رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346
عنبررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 اژدر رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335
بیگم رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346
لوندرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 شیخ شفقرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1361 سمرقند رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353
پریان رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351
جزیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 ارس رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332
حمیدیه رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1339
جدههرنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 سگلاوی س. حسین موسویرنگ: تاریخ تولد: تپ تپیرنگ: تاریخ تولد: سگلاوی زیاره ناجی رنگ: - تاریخ تولد:
سگلاویه شناجی رنگ: - تاریخ تولد:
سگلاویه س. موسویرنگ: تاریخ تولد: صدام رنگ: کهر - تاریخ تولد:
کریمه رنگ: - تاریخ تولد: 1347
سبیلیه نیلهرنگ: تاریخ تولد: رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: تاریخ تولد: رنگ: - تاریخ تولد:
رنگ: - تاریخ تولد:
فریده حیدریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 جیمبورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1377 نوریمانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 حداد رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356
همگین رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356
خبیثهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1357 سمرقند رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353
خانوم رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334
کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 سلجوق رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353
جزابل رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354
خلیجرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 پگاسوس رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351
نظام بهرامی رنگ: - تاریخ تولد:
سمره هلاکورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1376 فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: برقراقه رنگ: - تاریخ تولد:
نظام بهرامی رنگ: - تاریخ تولد:
نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: سپید رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335
کحیلی کهر خلف رنگ: - تاریخ تولد:
منیره هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 کحیلان ش حنش مجدمی رنگ: - تاریخ تولد:
نجیبه کحیله رنگ: - تاریخ تولد:
سمیره هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 خیام رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357
کحیله کهر خلف زائر رنگ: - تاریخ تولد:
Install Shyehe App